Projekty z evropských fondů

PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ SŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI – projekt je spolufinancován EU

Naše škola se v roli partnera zapojila do projektu PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ SŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 Cílem projektu je podpora využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Metodická i technická podpora bude realizována prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na sebeevaluaci kompetencí DigCompEdu a přípravu akčního plánu rozvoje digitálních kompetencí učitele i konkrétní školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol, které se budou aktivně podílet na tvorbě vzdělávacího programu a pilotním ověření programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

Zlatá šedesátá na Zámečku – projekt je spolufinancován Evropskou unií

Naše škole realizuje v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 projekt  Zlatá šedesátá (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016475) Projekt je spolufinancován Evropskou unií. INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Dokumenty pro realizátory projektových aktivit ke stažení:

Malý Zámeček – projekt je spolufinancován Evropskou unií

Naše škole realizuje v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 projekt Malý Zámeček (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015692) Projekt je spolufinancován Evropskou unií. INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Dokumenty pro realizátory projektových aktivit ke stažení:  

Zelený ateliér

Cokoli vám vydá svá tajemství, když to dost milujete.... Shledal jsem, že když hovořím s malou květinkou nebo s malinkým burským oříškem, vydají mi svá tajemství.
George Washington Carver
V rámci projektu Zelený ateliér (dotační program Plzeňského kraje "Ekologické zahrady 2019") dojde k postupné proměně školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu. Projekt je realizován za finanční podpoty Plzeňského kraje.
Cílem projektu je kultivace zatravněného prostoru dvorního traktu a jeho botanická úprava pro účely „Zeleného ateliéru“ – tedy prostoru, ve kterém budou probíhat výchovně vzdělávací aktvity, z nichž některé jsou v souladu s průřezovými tématy ŠVP věnovány studiu a pozorování přírody (studijní kresba a malba přírodnin, fotografe detailu přírodnin). Zahradní plocha bude obohacena o několik kusů ovocných stromů (preferujeme původní odrůdy) a popínavé keře a jiné kvetoucí nebo jinak dekoratvní rostliny a konstrukčně vymezené místo pro kompostování přírodního materiálu. Dalším záměrem je doplnění prostoru o mobiliář umožňující komunitní setkávání u příležitost vernisáží výstav, workshopů různých výtvarných technik (např. dílna mozaiky, enkaustky atd. v rámci dnů otevřených dveří) a jiných uměleckých intervencí pro veřejnost ve spolupráci s ÚMO Křimice (den dětí, křimické slavnost, oslavy společenských událost). Pro tento účel bude pořízen skládací nábytek pro exteriér (židle) a pergola s možnost zastřešení z přírodnin (popínavé rostliny). Pergola bude tvořit přístřešek pro výtvarné a řemeslné dílny nebo pro doprovodná kulturní vystoupení (např. školní kapela, přednáška, workshopy inspirované přírodním prostředím či přírodninami apod.). Zahradní prostor bude postupně doplňován kamennými řemeslnými artefakty (pítko pro ptáky, zahradní plastka), které vzniknou jako výsledek školního zadání (klauzurní a maturitní práce na oboru kamenosochařství).

OP VK – Výzva EU – peníze středním školám

Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám. Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu

Škola je partnerem projektu "Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1 Cheb". Škola je partnerem projektu "Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1 Cheb" financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Projekt SADRA

Naše škola je součástí mezinárodního projektu SADRA (European Saga In Drama) v rámci Programu celoživotního učení Comenius. Projekt se zabývá specifickou oblastí literatury – ságami – v různých kulturách. SSUPŠ Zámeček je součástí do mezinárodního projektu SADRA (European Saga in Drama), na kterém se podílí školy z různých evropských zemí (Německo, Bulharsko, Turecko, Finsko, Lotyšsko). Projekt SADRA se zabývá specifickou oblastí literatury – ságami – v různých kulturách. Cílem je, aby studenti zapojených škol vytvořili dramatické zpracování vybraných ság svých zemí, které budou navzájem propojeny rámcovým příběhem, a to moderní formou fotostory. Studenti v rámci dramatizace vytvářejí také scénu, rekvizity i kostýmy a v dramatizaci sami účinkují jako herci. Cílem projektu je rozšířit povědomí studentů o kulturách ostatních zemí, jejich jazyce a literatuře, hledat zde nejen rozdíly, ale především společné prvky a vzájemné pochopení. Pedagogům projekt umožňuje poznat vzdělávací systém jednotlivých zemí a formy a metody výuky zde používané. Projekt bude trvá roku 2015.

OP VK

Škola je zapojena do projektu v oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny učební materiály a digitální učební materiály. Škola je zapojena do projektu v oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny učební materiály a digitální učební materiály. V případě zájmu o tyto učební materiály nás kontaktujte na e-mailech: ateliery@zamecek.cz

Projekt UNIV 3

Škola je zapojená do projektu UNIV 3 - podpora procesů uznávání. Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

UNIV 2 – Kraje

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 - Kraje. Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na www.nuov.cz/un.
Show