Prostorový design
a sochařství

82-41-M/16 Kamenosochařství. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Obor Prostorový design a sochařství je koncipován pro budoucí sochaře, štukatéry a umělecké kameníky. V rámci oboru se škola zaměřuje vedle klasické a reprodukční kamenosochařské práce také na tvorbu uplatnitelnou v oblastech užitého umění, jako je např. reklamní, dekorativní nebo funerální plastika a další prostorová tvorba. Součástí výuky je také využití moderních technologií v kamenosochařské praxi – např. fotografie nebo 3D modelovacího softwaru.

V nižších ročnících se žáci věnují především rozvíjení dovedností v kresbě a modelování a orientaci ve výtvarných technikách, souvisejících s oborem – např. ve výrobě forem, odlévání, štukatérství a patinování. Postupně také získávají řemeslné dovednosti v kamenosochařských reprodukčních technikách. Součástí studia je i výuka písma, orientovaná na jeho využití v kamenosochařství (např. pamětní desky, plakety apod.). Žáci se učí také fotografii a práci ve 3D modelovacích programech, které slouží jednak jako prostředky vizualizace (prezentace) a zároveň jako pomocné techniky při kamenosochařské práci. Ve vyšších ročnících studenti řeší náročnější samostatné výtvarné úkoly, simulující profesionální praxi – např. sochařský portrét, plaketu, dekorativní stěnu, reliéf, zahradní plastiku apod.

Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolventi školy si mohou založit vlastní živnost, nebo se uplatnit v kamenických firmách, štukatérských stavebních firmách specializovaných na obnovu památek, případně v reklamních agenturách. Absolvování školy také otevírá žákům možnost pokračovat ve studiu na umělecky nebo pedagogicky zaměřených vysokých školách.

Co se učíme

 • Kreslit
 • Modelovat portrét
 • Vytvořit parkovou plastiku
 • Odlévat ze sádry
 • Zhotovit štukový prvek
 • Vytvořit prostorovou kompozici
 • Vytesat do kamene písmo, římsu, vlastní sochu
 • Zreprodukovat kamenosochařskou kopii
 • Fotografovat
 • Pracovat v grafickém softwaru
 • Restaurovat kamenné dekorace

A co dál

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Stát se učitelem
 • Nechat se zaměstnat jako specialista na obnovu dekorativních prvků fasád
 • Založit si firmu na kamenosochařské zpracování kamene nebo na restaurování uměleckořemeslných prvků
 • Stát se restaurátorem

Plán studia

Vyučované předměty Počet hodin v týdnu
I. II. III. IV.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

Cizí jazyk

3

3

3

3

Občanská nauka

1

1

1

1

Matematika

2

2

-

-

Základy přírodních věd

2

2

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Dějiny výtvarné kultury

2

3

3

3

Technické kreslení

2

-

-

-

Výtvarná příprava

8

5

-

-

Technologie

2

2

2

2

Písmo

2

2

-

-

Figurální kreslení a anatomie

-

3

3

-

Modelování a tvarování

-

-

10

8

Počítačová grafika

-

-

2

-

Kamenosochařství

5

5

8

8

Štukatérství

-

3

-

-

3D vizualizace

-

-

-

2

Základy fotodokumentace

-

-

-

2

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

Ekonomika

-

-

1

2

Celkem 36 38 38 36

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.