Konzervování
a restaurování kamene

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

Obor Konzervování a restaurování kamene je určen pro žáky se zájmem o zachování kulturního dědictví, problematiku památkové péče a specializované řemeslné postupy. Výuka je zaměřena na restaurování a reprodukci sochařských děl. Součástí výuky je také využití moderních technologií v restaurátorské praxi – např. fotografie nebo 3D modelovacího softwaru.

V nižších ročnících se žáci věnují především rozvíjení dovedností v kresbě a modelování a orientaci ve výtvarných technikách, souvisejících s oborem – např. ve výrobě forem, odlévání, štukatérství a patinování. Postupně pak získávají průpravu v kamenosochařském řemesle, reprodukčních technikách a restaurátorských postupech při obnově a zachování sochařských děl a plastických dekorací v historické architektuře. Součástí studia je i výuka písma, orientovaná na jeho využití v restaurátorské práci. Žáci se učí také fotografii a práci ve 3D modelovacích programech, které slouží jednak jako prostředky vizualizace (prezentace) a zároveň jako pomocné techniky při restaurátorské práci.

Teoretickou základnou studia je výuka restaurátorských a sochařských technologií a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolventi získávají základ pro založení vlastní živnosti, případně po úspěšném ukončení specializovaného vysokoškolského vzdělání pro získání restaurátorské licence. Mohou se uplatnit ve štukatérských a stavebních firmách specializovaných na obnovu památek, v kamenických firmách nebo ve státní správě zabývající se památkovou péčí. Také mohou pokračovat studiem na vysoké škole a to jak v oboru restaurátorství, tak i v jiných umělecky nebo pedagogicky zaměřených oborech.

Co se učíme

 • Restaurovat a konzervovat sochařská díla a plastcké dekorace v architektuře
 • Reprodukovat sochařská díla
 • Využívat restaurátorské a sochařské technologie
 • Porozumět problematce ochrany kulturních památek
 • Kreslit, fotografovat
 • Zpracovat restaurátorskou zprávu
 • Pracovat v grafckém sofwaru a 3D programech

A co dál

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Stát se učitelem
 • Nechat se zaměstnat jako specialista na obnovu dekoratvních prvků fasád
 • Nechat se zaměstnat jako odborník na památkovou péči
 • Stát se restaurátorem

Plán studia

Vyučované předměty Počet hodin v týdnu
I. II. III. IV.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

Cizí jazyk

3

3

3

3

Občanská nauka

1

1

1

1

Matematika

2

2

-

-

Základy přírodních věd

2

2

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Dějiny výtvarné kultury

2

3

3

3

Technické kreslení

2

-

-

-

Výtvarná příprava

8

5

-

-

Technologie

2

2

2

2

Písmo

2

-

-

-

Figurální kreslení a anatomie

-

3

3

-

Modelování a tvarování

-

-

5

4

Restaurování kamene I.

-

-

5

4

Restaurování kamene II.

-

2

4

8

Počítačová grafika

-

-

2

-

Kamenosochařská reprodukce

5

5

4

-

Praktická cvičená - štukatérství

-

3

-

-

3D vizualizace

-

-

-

2

Základy fotodokumentace

2

-

-

-

Informační a komunikační technologie

2

2

0

0

Ekonomika

-

-

1

2

Celkem 38 38 38 38

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.