Grafický design
a média

82-41-M/05 Grafický design. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.

 

Studijní obor Grafický design a média nachází v dnešní době široké uplatnění. Nezabývá se pouze klasickou propagační grafikou (loga, plakáty, katalogy, billboardy apod.) a grafickým designem různých tiskovin (knižní design, ilustrace, písmo atd.), ale také nejmodernějšími technologiemi a prostředky grafického designu a reklamy – tvorbě webových stránek, 3D grafikou, animací a filmem.

Přestože je ve výuce tohoto oboru důraz kladen na kompetence využívat a ovládat moderní technologie (digitální fotografie a video, grafické programy), platí zde pravidlo, že tyto technologie jsou pouze prostředkem, nikoliv cílem tvorby. Nezbytnou součástí výuky je proto průprava v klasických řemeslných dovednostech – kresbě a malbě, typografii a klasických grafických technikách (linoryt, suchá jehla, monotyp apod.). V prvních ročnících je tedy výuka zaměřena více na řemeslné dovednosti a klasické výtvarné techniky. Kresbou a malbou podle modelu se žáci naučí základům výtvarného vyjadřování – kompozici, konstrukci a modelaci objektů v prostoru. Získávají znalosti z oboru typografie a písma, které následně zúročí při realizaci praktických úloh z grafického designu v grafickém softwaru. Protože schopnost pracovat s moderními technologiemi a softwarem je dnes pro profesionální uplatnění nutností, učí se žáci práci s fotografií, audiovizuální technikou, softwarem pro tvorbu 2D grafiky, modelování ve 3D, animaci, zpracování videa i postupům při tvorbě webových stránek. Vyšší ročníky jsou pak zaměřeny na využití získaných znalostí a dovedností při řešení komplexních úkolů z profesionální praxe: Tvorbu propagační grafiky (loga, značky, vizitky, letáky, brožury, katalogy, plakáty, billboardy apod.) i vytváření komplexních reklamních kampaní, předtiskovou přípravu, knižní design (ilustrace, sazba, celkový design knihy), tvorbu webových stránek atd.

Teoretickou základnou studia je výuka technologie a dějin výtvarné kultury. Studium je nad rámec učebních plánů doplněno dvěma týdenními malířskými kurzy v přírodě a dále výlety a exkurzemi, obohacujícími studium dějin výtvarné kultury o osobní prožitek. Součástí studia je týdenní souvislá praxe v oboru.

Absolvování oboru otevírá studentům možnost uplatnit se v reklamních agenturách a na DTP pracovištích, ve funkcích pracovníků reklamních a PR oddělení firem nebo v kulturních institucích. Svoji kvalifikaci si studenti mohou zvýšit studiem na vysokých, umělecky zaměřených školách.

Sledujte na Instagramu grafika_zamecek

Co se učíme

 • Kreslit různými prostředky a materiály
 • Malovat temperou, pastelem, akvarelem...
 • Tisknout různé grafické techniky
 • Konstruovat písmo
 • Navrhnout logo, značku, letáky, plakáty, billboardy, kalendáře, hrací karty
 • Pracovat v grafickém softwaru
 • Ilustrovat texty
 • Nakreslit figuru
 • Fotografovat
 • Vytvořit www stránky
 • Zajistit kompletní propagaci firmy
 • Vytvořit vlastní animovaný film
 • Graficky upravit knihu
 • Pracovat ve 3D programu

A co dál

 • Studovat na AVU nebo na jiné umělecké škole
 • Studovat na pedagogické nebo jiné vysoké škole
 • Stát se odborníkem v Public relation
 • Pracovat v reklamní agentuře
 • Pracovat ve studiu DTP
 • Být pracovníkem v některé z kulturních institucí
 • Založit si vlastní reklamní firmu

Plán studia

Vyučované předměty Počet hodin v týdnu
I. II. III. IV.

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

Cizí jazyk

3

3

3

3

Občanská nauka

1

1

1

1

Základy přírodních věd

2

2

Matematika

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Dějiny výtvarné kultury

2

3

3

3

Technické kreslení

2

Kresba a malba

7

4

Prostorový design

4

Technologie

2

2

2

1

Písmo

2

2

2

Figurální kreslení

0/2

3

4/0

Fotografie

2

2

Grafický design I.

3

4

8

Grafický design II.

4

4

Grafický design III.

3

Počítačová grafika

3

2

2

Ilustrace a knižní design

2

0/4

Grafické techniky

5/3

Informační a komunikační technologie

2

2

0

0

Audiovizuální tvorba

3

Ekonomika

1

2

Celkem 37 33 37 37

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.