Školné a slevy
na školném

Školné

Školné: 29.000,- Kč / rok

Školné pro žáky 1. ročníků: 29.000,- Kč / rok

Studium oboru Prostorový design a sochařství bude od školního roku 2021/2022 také zpoplatněno. Školné bude jen pro nově přijaté studenty, ne pro stávající.

Podrobné informace o stanovení výše školného a slevách na školném ke stažení zde

Sleva na školném

sleva školné
1. žák 20 000 Kč 9 000 Kč
2. žák 20 000 Kč 9 000 Kč
3. žák 17 000 Kč 10 000 Kč
4. žák 17 000 Kč 10 000 Kč
5. žák 17 000 Kč 10 000 Kč

1. Sleva je poskytována prvním pěti žákům s nejlepšími studijními výsledky rozhodného školního roku.

2. Podmínkou získání slevy na školné je studijní průměr do 1,5 s vyznamenáním a nulová neomluvená absence.
a/ pro žáky školy jsou rozhodující studijní výsledky na konci předcházejícího školního roku
b/ pro nově přijímané žáky je pro posouzení studijního průměru směrodatné poslední vysvědčení (z 8. roč. ZŠ, případně z 9. roč. ZŠ pro starší uchazeče)

3. Kritériem pro výběr žáků a stanovení pořadí jsou studijní výsledky
a/ pro žáky školy jsou rozhodující studijní výsledky na konci předcházejícího školního roku. Udělení slevy je podmíněno ukončením klasifikace v řádném termínu
b/ pro nově přijímané žáky je určující dosažené pořadí v prvním kole přijímacích zkoušek. Podmínkou udělení slevy je účast na celé talentové zkoušce (tedy i v případě, kdy by měl žák nárok na prominutí části talentové zkoušky – viz podmínky přijímacích zkoušek)

4. V případě dosažení rovnocenných výsledků se sleva přiměřeně rozpočítává. Algoritmus výpočtu je v kompetenci vedení školy.

5. Sleva se formálně poskytuje na papírovém blanketu, který je přílohou řádného splátkového kalendáře, případně smlouvy).

6. Platnost přiznání slevy je vždy na jeden školní rok.

Studijní obory

Prostorový design
a sochařství

Konzervování
a restaurování kamene

Malba v umění, designu
a architektuře

Užitá fotografie
a audiovizuální tvorba

Grafický design
a média

Show