Projekty školy

Proměna školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu byla  zdárně zrealizována. V souladu s plánem a předběžnou finanční rozvahou proběhla další fáze (navazující na projekt z roku 2019 Zelený ateliér) kultivace zahradního prostoru a jeho botanická úprava. Proběhlo budování dalších užitných zón v zahradě pro netradiční výuku pomocí přírodních předloh v plenéru a pro komunitní akce, včetně doplnění základního mobiliáře pro vyučování v souladu s přírodou a pro uměleckou tvorbu v exteriéru. Došlo k přidělení nových užitných i estetických funkcí těm částem zahrady, které dosud zůstávaly nevyužité či opomíjené. Zahradní plocha byla nově obohacena o nový vyvýšený palisádový záhon s keři a kvetoucími nebo jinak dekorativními rostlinami. Jako vyvážení masy tohoto palisádového záhonu vznikl další záhon. Kolem pítka pro ptáky v klidové zóně zahrady byl vytvořen dekorativní nášlapný ovál z drobných světlých oblázků. Pro zachycení dešťové vody k zalévání byla pod okraj střechy kolny pořízena okapová sestava se svodem do záchytné nádoby. Dále byl doplněn mobiliář umožňující komunitní setkávání a kolektivní výukové aktivity i individuální tvorbu studentů. Pro tento účel byly nově pořízeny 2 typy laviček – s opěradly (3 ks) a bez opěradel (2 ks) a stůl pro exteriér. Zároveň byl navýšen počet skládacích židlí, kterými přírodní ateliér disponuje. Dle plánu byla zahrada postupně od jara 2020 dovybavena zahrada pro potřeby ekologické výchovy ptačími budkami (3 ks), bylinkovými instalacemi. V průběhu realizace projektu jsme využívali průběžně konzultační podporu poskytovatele dotací. Prodiskutována byla především situace s plánovanou brankou (dřevěná konstrukce „branky“ čili podpory pro popínavé rostliny), která se měla nacházet mezi palisádovým záhonem a záhonem poblíž kamenného pítka. Od realizace tohoto dekorativního prvku bylo operativně upuštěno, neboť by konstrukce vadila při zajíždění školního vozidla k zadnímu východu ze školy během nakládání a vykládání. Finanční prostředky plánované pro zhotovení branky byly využity na vydláždění prostoru zóny pro posezení (poblíž kolny). Byla dodržena pravidla pro žadatele a příjemce dotačních prostředků a zásady hospodárnosti. Zajištěna byla také publicita projektu. V místě realizace projektu byla řádně umístěna tabule s logem Plzeňského kraje spolu s informací, že se projekt uskutečnil za finanční podpory PK. Při všech dalších formách publicity (např. webové stránky školy a zprávy na FB) bylo a nadále bude uváděno, že projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje. 50px_plzenskykraj_minilogo_web.jpg  
Naše škola se v roli partnera zapojila do projektu PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ SŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 Cílem projektu je podpora využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Metodická i technická podpora bude realizována prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na sebeevaluaci kompetencí DigCompEdu a přípravu akčního plánu rozvoje digitálních kompetencí učitele i konkrétní školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol, které se budou aktivně podílet na tvorbě vzdělávacího programu a pilotním ověření programu.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
 
Naše škole realizuje v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 projekt  Zlatá šedesátá (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016475). Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Plakát projektů OP VVV naší školy  - dokument ke stažení
Dokumenty pro realizátory projektových aktivit ke stažení:
Naše škole realizuje v období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 projekt Malý Zámeček (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015692)
Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP VVV. https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Plakát projektů OP VVV naší školy  - dokument ke stažení
Dokumenty pro realizátory projektových aktivit ke stažení:  
Cokoli vám vydá svá tajemství, když to dost milujete.... Shledal jsem, že když hovořím s malou květinkou nebo s malinkým burským oříškem, vydají mi svá tajemství.
George Washington Carver
V rámci projektu Zelený ateliér (dotační program Plzeňského kraje "Ekologické zahrady 2019") dojde k postupné proměně školní zahrady v místo plenérové tvorby a komunitního setkávání s akcentem na ekologickou výchovu. Projekt je realizován za finanční podpoty Plzeňského kraje.
Cílem projektu je kultivace zatravněného prostoru dvorního traktu a jeho botanická úprava pro účely „Zeleného ateliéru“ – tedy prostoru, ve kterém budou probíhat výchovně vzdělávací aktvity, z nichž některé jsou v souladu s průřezovými tématy ŠVP věnovány studiu a pozorování přírody (studijní kresba a malba přírodnin, fotografe detailu přírodnin). Zahradní plocha bude obohacena o několik kusů ovocných stromů (preferujeme původní odrůdy) a popínavé keře a jiné kvetoucí nebo jinak dekoratvní rostliny a konstrukčně vymezené místo pro kompostování přírodního materiálu. Dalším záměrem je doplnění prostoru o mobiliář umožňující komunitní setkávání u příležitost vernisáží výstav, workshopů různých výtvarných technik (např. dílna mozaiky, enkaustky atd. v rámci dnů otevřených dveří) a jiných uměleckých intervencí pro veřejnost ve spolupráci s ÚMO Křimice (den dětí, křimické slavnost, oslavy společenských událost). Pro tento účel bude pořízen skládací nábytek pro exteriér (židle) a pergola s možnost zastřešení z přírodnin (popínavé rostliny). Pergola bude tvořit přístřešek pro výtvarné a řemeslné dílny nebo pro doprovodná kulturní vystoupení (např. školní kapela, přednáška, workshopy inspirované přírodním prostředím či přírodninami apod.). Zahradní prostor bude postupně doplňován kamennými řemeslnými artefakty (pítko pro ptáky, zahradní plastka), které vzniknou jako výsledek školního zadání (klauzurní a maturitní práce na oboru kamenosochařství).
Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám. Škola je zapojena do výzvy EU peníze středním školám - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Škola je partnerem projektu "Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1 Cheb". Škola je partnerem projektu "Art centrum Galerie 4, rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1 Cheb" financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
Naše škola je součástí mezinárodního projektu SADRA (European Saga In Drama) v rámci Programu celoživotního učení Comenius. Projekt se zabývá specifickou oblastí literatury – ságami – v různých kulturách. SSUPŠ Zámeček je součástí do mezinárodního projektu SADRA (European Saga in Drama), na kterém se podílí školy z různých evropských zemí (Německo, Bulharsko, Turecko, Finsko, Lotyšsko). Projekt SADRA se zabývá specifickou oblastí literatury – ságami – v různých kulturách. Cílem je, aby studenti zapojených škol vytvořili dramatické zpracování vybraných ság svých zemí, které budou navzájem propojeny rámcovým příběhem, a to moderní formou fotostory. Studenti v rámci dramatizace vytvářejí také scénu, rekvizity i kostýmy a v dramatizaci sami účinkují jako herci. Cílem projektu je rozšířit povědomí studentů o kulturách ostatních zemí, jejich jazyce a literatuře, hledat zde nejen rozdíly, ale především společné prvky a vzájemné pochopení. Pedagogům projekt umožňuje poznat vzdělávací systém jednotlivých zemí a formy a metody výuky zde používané. Projekt bude trvá roku 2015.
Škola je zapojena do projektu v oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny učební materiály a digitální učební materiály. Škola je zapojena do projektu v oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny učební materiály a digitální učební materiály. V případě zájmu o tyto učební materiály nás kontaktujte na e-mailech: ateliery@zamecek.cz
Škola je zapojená do projektu UNIV 3 - podpora procesů uznávání. Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Škola je zapojená do projektu UNIV 2 - Kraje. Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na www.nuov.cz/un.
Show

Používáte velmi zastaralý prohlížeč.
Je nejvyšší čas na moderní a bezpečný prohlížeč.

Váš systém i počítač mohou být v ohrožení. Je tu nový prohlížeč doporučený společností Microsoft: Více informací zde.

Tyto stránky nebudou pravděpodobně pracovat správně.